• Már rendelhet tőlünk telefonon is! • +36-1/261-1088

Nyereményjátékok

NYEREMÉNYJÁTÉKOK

Instagram nyereményjáték

A DR. CHEN PATIKA PROMÓCIÓS JÁTÉKA

A játék elnevezése: „Nyereményjáték (Instagram)” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék).


A Játék szervezője: EU TCM Center Kft. (1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.)


A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.instagram.com/dr.chenpatika címen elérhető közösségi portálon található Instagram oldalán. (a továbbiakban: Instagram, vagy közösségi portál) 2021.11.23-2021.12.12-ig. A játék 2021.12.13-án sorsolással zárul. A kisorsolt személy 10 000 forint értékű Dr. Chen Patika online vásárlási utalványt nyer.

JÁTÉKSZABÁLY

A játékban való részvételhez a a következő teendők szükségesek:

1. Kedveld a Dr. Chen Patika Instagram oldalát! www.instagram.com/dr.chenpatika

2. Like-old (kedveld) a Nyereményjáték Instagram posztját.

3. A feltöltött nyereményjáték poszt képéhez kommentben nevezd meg a kedvenc Dr. Chen Patika termékedet!

A három pont mindegyikét sikeresen teljesítők részt vesznek a sorsoláson, amelnyek időpontja: 2021.12.13.

A nyereményjáték kizárólag a szervezőhöz köthető, szervezésében, támogatásában a Facebook, az Instagram semmilyen módon nem vett részt. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Résztvevőnek az a személy tekinthető, aki a játékszabályban leírtakat maradéktalanul teljesíti. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért. 

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

NYEREMÉNY ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

Nyeremény: 3 db Dr. Chen Patika termékekből összeállított immunrendszert támogató ajándékcsomag: 1 doboz 1200 mg C-vitamin + D3-vitamin - 105 db, 1 doboz Immunerő Forte C19+ tabletta - 30db, 1 doboz, Immun tea - 20 db, 1 doboz Oliva D3 Forte 4000 NE - 60db, 1 doboz Instant Banlangen + Echinacea.

Szervező a nyertes nevét a sorsolás lezárultát követő 24 órán belül teszi közzé Instagram oldalán a játékfelhívás posztja alatt kommentben.

ADATKEZELÉS

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

A játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy amennyiben nyer, úgy neve, Instagram fiókjának neve publikusan feltüntetésre kerüljön a Dr. Chen Patika Instagram oldalán közzétett játékfelhívás alatt említve.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja azon jogát, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők vagy azok törvényes képviselői a játékban történő részvétellel (válaszadás) kijelentik, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerték, annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismeri el.

Kelt.: 2021.11.23.