Nyereményjátékok

NYEREMÉNYJÁTÉKOK

Termékismeret FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A DR. CHEN PATIKA PROMÓCIÓS JÁTÉKA

A játék elnevezése: „Termékismeret” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: EU TCM Center Kft. (1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com/drchenpatika címen elérhető közösségi portálon található Facebook oldalán. (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2021.04.15-2021.04.20-ig.
A játék célja a felívásban található kérdés megválaszolása. A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül egy, helyes választ adó, véletlenszerűen kisorsolt ember nyer. Az egy kisorsolt játékos nyereménye egy Dr. Chen Patika termékekből összeállított állóképesség & immunerő csomag (1 doboz Immun tea, 1 doboz Ginseng Mg Komplex étrend-kiegészítő készítmény, 1 doboz Ginseng Royal Jelly ampulla étrend kiegészítő készítmény).

A nyereményjáték kizárólag a szervezőhöz köthető, szervezésében, támogatásában a Facebook semmilyen módon nem vett részt. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Résztvevőnek az a személy tekinthető, aki a játék posztja alá a játék időtartamán belül kommentben jelöli meg a feltett kérdés helyes válaszához tartozó betűt (A vagy B vagy C). A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS NYERTES KIVÁLASZTÁSA

A Játék 2021.07.07. napján kezdődik, és 2021.07.09. napján 12 óráig tart.
Sorsolás: a játék lezárását követő 24 órán belül

A sorsolás a facebooknyertes alkalmazás segítségével történik. A sorsolás során 1, helyesen válaszoló játékos kerül kiválasztásra.

NYEREMÉNY ÉS A NYERTESEK ÉRTSÍTÉSE

Nyeremény: egy Dr. Chen Patika termékekből összeállított állóképesség & immunerő csomag: (1 doboz Immun tea, 1 doboz Ginseng Mg Komplex étrend-kiegészítő készítmény, 1 doboz Ginseng Royal Jelly ampulla étrend kiegészítő készítmény).

Szervező a nyertes nevét a sorsolás lezárultát követő 24 órán belül teszi közzé Facebook oldalán, a nyereményjáték felhívás posztja alatt, kommentben. A szervező arra kéri a nyertest, hogy vele, privát üzenet formájában lépjen kapcsolatba a nyeremény átvételi módjának tisztázásához.

ADATKEZELÉS

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja azon jogát, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők vagy azok törvényes képviselői a játékban történő részvétellel (válaszadás) kijelentik, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerték, annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismeri el.

Kelt.: 2021.07.07.